Warunki gwarancji na części zamienne i akcesori

WARUNKI GWARANCJI NA ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA PEUGEOT

ZAKRES GWARANCJI 
           W uzupełnieniu obowiązkowej odpowiedzialności ustawowej za wady ukryte, Automobiles Peugeot udziela gwarancji na swoje części zamienne i akcesoria w zakresie wad produkcyjnych lub materiałowych w okresie wyszczególnionym poniżej, począwszy od daty zakupu części zamiennej lub akcesorium w autoryzowanej sieci producenta Automobiles Peugeot w Polsce, bez limitu kilometrów: 

 

 • 3 lata na oryginalne amortyzatory oraz sfery i akumulatory hydrauliczne, 

 • 2 lata na oryginalne akumulatory rozruchowe i elementy składowe układu wydechowego pojazdu, 

 • 1 rok na pozostałe części zamienne i akcesoria, w tym gamy uzupełniające: Echange Standard (części regenerowane fabrycznie), Motaquip. 

 
          Gwarancja ma zastosowanie wyłącznie na terenie Polski. W przypadku incydentów objętych gwarancją na części zamienne i akcesoria mających miejsce poza granicami kraju, Nabywca ponosi koszt usunięcia niesprawności części zamiennej lub akcesorium za granicą, wyłącznie w ASO Peugeot i zwraca się do swojego pierwotnego Sprzedawcy w Polsce celem uzyskania zwrotu tych kosztów. W tym wypadku należy przedłożyć dodatkowo zlecenie naprawy pojazdu z ASO Peugeot oraz fakturę za naprawę. 

 

WARUNKI GWARANCJI 

 

 • Upoważnionymi do rozpatrywania zgłoszeń w ramach niniejszej gwarancji na części zamienne i akcesoria są wyłącznie Autoryzowane Stacje Obsługi Peugeot (ASO) w Polsce, których aktualny wykaz znajduje się na stronie internetowej www.peugeot.pl, 

 • Warunkiem rozpatrywania niniejszej gwarancji jest niezwłoczne, formalne zgłoszenie do ASO (otwarcie Zlecenia Naprawy) i przedstawienie oryginalnej faktury zakupu wystawionej przez sieć producenta Automobiles Peugeot w Polsce. 

 • Reklamowana część zamienna lub akcesorium musi być zamontowana w samochodzie w chwili zgłoszenia do Sprzedawcy tej części. Sprawdzeniu podlega przyczyna wystąpienia usterki części oraz prawidłowość jej montażu, który musi być zgodny z technologią producenta pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji. 

 • Samochód, w którym dana część lub zespół zostały zamontowane, musi stanowić przedmiot wszystkich operacji obsługowych mających zapewnić niezawodność tej części zaś Nabywca powinien zachować dokumenty potwierdzające wykonanie czynności obsługowych dla reklamowanych części. 

 • W sytuacji montażu części poza ASO Peugeot, obowiązkiem Nabywcy jest dostarczenie potwierdzenia prawidłowego montażu, zgodnego z technologią producenta pojazdu, pod rygorem utraty uprawnień z gwarancji. 

 • Gwarancja na części i akcesoria nie ma zastosowania w przypadku, jeśli wykryte wady powstały z przyczyn innych niż tkwiące w samej rzeczy, w takim przypadku reklamacja zostaje oddalona. 

 • Gwarancja na zespoły elektroniczne wymagające jakiegokolwiek programowania z użyciem urządzenia diagnostycznego, przed rozpoczęciem ich eksploatacji (np. sterowniki elektroniczne, kalkulatory, elementy elektronicznego zabezpieczenia pojazdu, elementy sytemu bezpieczeństwa biernego, czujniki, wskaźniki i moduły wzorcowane itp.) oraz gwarancja na części kodowane będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku, gdy wymienione części zamienne i akcesoria były montowane w ASO Peugeot. 

 
GWARANCJA OBEJMUJE 

 

 • wyłącznie wymianę (lub przywrócenie do właściwego stanu) części zamiennej lub akcesoriów uznanych za wadliwe przez przedstawiciela producenta części, w przypadku, jeśli uznane za wadliwe części zamienne lub akcesoria nie zostały zamontowane w ASO Peugeot. 

 • wymianę (lub przywrócenie do właściwego stanu) części zamiennej lub akcesoriów uznanych za wadliwe przez przedstawiciela producenta części, jak również robociznę, która dotyczy wymiany lub naprawy tych elementów, w przypadku, jeśli uznane za wadliwe części zamienne lub akcesoria zostały pierwotnie zamontowane w ASO Peugeot. 

 
GWARANCJA NIE OBEJMUJE 

 

 • przypadków, jeżeli interwencja naprawcza jest wykonana poza umownym czasem obowiązywania gwarancji, 

 • zgłoszeń telefonicznych lub w innej formie, ale bez wizyty w ASO, 

 • usterki części i jej skutków w przypadku, gdy w momencie jej stwierdzenia Nabywca nie zareagował i nie zgłosił się do ASO, 

 • części zużywających się eksploatacyjnie, których wymiana nie jest konsekwencją wady części i/lub niesprawnością jej otoczenia, ale wynikiem normalnego zużycia, zwłaszcza dotyczy to klocków, szczęk i tarcz hamulcowych, ogumienia, sprzęgła, akumulatora rozruchowego 12V, pasków, amortyzatorów, piór wycieraczek, świec, żarówek, baterii, bezpieczników, przegubów kulowych, łożysk kół, tapicerek. 

 • czynności związanych z obsługą pojazdu, w który zastosowano część zamienną lub akcesorium, a także regulacji, ustawień lub operacji, których wykonanie wchodzi w normalne ramy obsługi samochodu, 

 • napraw prowizorycznych lub częściowych wykonanych na prośbę Nabywcy, dokonania w części zamiennej zmian nieprzewidzianych, ani nie dozwolonych przez producenta tej części, 

 • przypadków użytkowania pojazdu w sposób odbiegający od normalnego, a określonego w instrukcji obsługi, powodującego niesprawność części lub nienormalne jej zużycie (np. używanie samochodu w ramach zawodów sportowych; nieprawidłowe używanie funkcji hamowania i sprzęgła; niedbałość użytkownika; przeciążenie pojazdu, nawet chwilowe itp...) , 

 • przypadków, jeżeli niesprawność części jest związana z nieprzestrzeganiem operacji obsługowych, mających zapewnić niezawodność części, zalecanych przez producenta i wykonywanych z inicjatywy klienta, 

 • przypadków drgań i hałasów związanych z normalnym działaniem samochodu i/lub części zamiennej 

 • pogorszenia jakości, takich jak odbarwienie, zmiana lub deformacja części spowodowanych przez ich normalne starzenie się, 

 • interwencji wynikających z użycia paliwa nieodpowiedniej lub złej jakości lub użycia dodatku do paliwa niehomologowanego przez producenta pojazdu lub części, 

 • wszelkich produktów płynnych nie spełniających specyfikacji producenta (płyny hamulcowe, płyny do chłodzenia, spryskiwacza szyb i produkty kosmetyczne, itp...) , 

 • incydentów związanych z brakiem odpowiedzi Nabywcy na wezwanie producenta lub jego przedstawiciela, w celu doprowadzenia części do zgodności (kampanie serwisowe), 

 • szkód powstałych w następstwie zdarzeń naturalnych, gradobić, powodzi, uderzenia piorunu, wichury lub innych nieprzewidzianych zdarzeń pogodowych, a także powstałych wskutek wypadków, pożarów lub kradzieży, 

 • wszelkich innych kosztów niewyszczególnionych w niniejszej gwarancji, a zwłaszcza kosztów związanych z ewentualnym unieruchomieniem pojazdu, jak np. utrata możliwości użytkowania lub eksploatacji, koszt doprowadzenie pojazdu do serwisu itp. 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

            Naprawy wykonane w ramach gwarancji na części zamienne i akcesoria nie powodują jej przedłużenia.
W szczególności wymiana części w ramach niniejszej gwarancji nie przedłuża czasu trwania gwarancji, a części wymienione w jej ramach stają się własnością producenta. Gwarancja umowna nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, osoby fizycznej, która nabywa samochód w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, wynikających z niezgodności towaru z umową w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. nr 02.141.1176). 

Dodatkowe usługi Peugeot

Umowy serwisowe

Zatroszcz się o swój samochód i

Dobierz umowę serwisową
forfait amortisseurs seemore mypeugeot

Kalkulator umów serwisowych

Oszacuj wartość umowy serwioswej

Sprawdź
see more pack

Promocje serwisowe

Poznaj najnowsze promocje serwisowe Peugeot!

Sprawdź